บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
วิชา 881101
การประยุกต์ทฤษฎีทางการบริหารและการพัฒนาการศึกษา
Applications of Theories in Educational Administration
ผู้สอน
ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์
ดร.สมเดช สีแสง
ดร.สงบ อินทรมณี
รศ.ดร.จุมพจน์ วนิชกุล
***ความรู้คืออำนาจ เรียนให้สนุกในโลกแห่งสังคมข่าวสาร ไร้พรมแดน ไร้กาลเวลา***


แนวการสอน

รายละเอียด
การเรียนการสอน

กิจกรรม
การเรียนการสอน

สื่อการสอน

การประเมินผล

ตำราประกอบ
การสอน

แหล่งทรัพยากร
สารสนเทศ
ประกอบ
การเรียนการสอน

แหล่งทรัพยากร
เกี่ยวกับ Internet

ตำราและวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์

แนะนำผู้สอน


Home

สัปดาห์ที่ 2

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2553

แนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา

1. หัวข้อการเรียนการสอน

1.1 Comparative education
1.2 International comparative education
1.3 Access and equity in SE ASIAN
higher education: Finance, state capacity,
privatisation, and transparency

2. กิจกรรม

2.1 ให้นักศึกษาอ่านเนื้อหาวิชา ในหัวข้อ 1.1 - 1.3 ให้สรุป สาระสำคัญ โดยเลือกกรณีศึกษา และนำเสนอเป็นการอภิปรายกลุ่ม รวม 5 กลุ่ม ให้ส่งผลการอภิปรายกลุ่มโดยส่งทาง e-learning
2.2 ให้นักศึกษาทบทวนการค้นสาระเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาในประเทศต่างๆจากแหล่งให้บริการการสืบค้นต่างๆ
2.3 ให้นักศึกษาสรุปกรณีการศึกษาในประเทศต่างๆเป็นงานเดี่ยว ส่งทาง e-Learning

 


Send comments to Chumpot@hotmail.com
Copyright © 2010
Revised:November 2010