ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

การสังคมสงเคราะห์ชุมชน

361
การสังคมสงเคราะห์ชุมชน

ผู้แต่ง: ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช
ชื่อเรื่อง: การสังคมสงเคราะห์ชุมชน

สรุปเนื้อหา

การสังคมสงเคราะห์ชุมชนหมาถึง กระบวนการให้ความช่วยเหลือชุมชนในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาชุมชน การวางแผนทางสังคม และการปฏิบัติการสังคม จนกระทั่งบรรลุวัตถุประสงค์ของการช่วยเหลือคือ ชุมชนนั้นสามารถช่วยเหลือพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น การสังคมสงเคราห์ชุมชนจึงเป็นวิธีหนึ่งที่จะนำไปสู่การสร้างสวัสดิการทางสังคมและการพัฒนาสังคมของประเทศชาติได้

การสังคมสงเคราะห์ชุมชนเป็นวิธีหนึ่งของวิธีการสังคมสังเคราะห์ ซึ่งแต่เดิมเรียกว่าการจัดระเบียบชุมชน ต่อมาจากประสบการณ์ในการทำงานของนักสังคมสงเคราะห์วิชาชีพระดับโลกได้พัฒนาทฤษฎีการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในสังคม และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวคิดเพื่อนำแนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นภายในช่วงเวลาที่กำหนด

ที่มา:

ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช. (2542).

การสังคมสงเคราะห์ชุมชน. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com