1631101 ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
Introduction to Library and Information Science

บุคลากรทางคอมพิวเตอร์(Peopleware)                     

                บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ (Peopleware)  บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ ได้แก่  บุคลากรที่ทำงานในหน่วยงาน คอมพิวเตอร์ องค์ประกอบส่วนนี้มีส่วนสัมพันธ์กับ นักสารนิเทศอย่างใกล้ชิดที่ต้องทำงานประสานกัน บุคลากรทางคอมพิวเตอร์ที่สำคัญ มีดังต่อไปนี้

                     1. ผู้บริหารระดับสูง (Top Manager) เป็นผู้วางนโยบายการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ของหน่วยงานนั้น

                     2. นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) เป็นผู้ออกแบบแผนผังของระบบข้อมูลให้สอดคล้องกับ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้

                     3. นักเขียนโปรแกรม (Programmer) เป็นผู้เขียนโปรแกรมสั่งให้เครื่องทำงานได้ตามแผนผัง ที่นักวิเคราะห์ระบบได้วางไว้

                     4. พนักงานบันทึก ควบคุมข้อมูลและเครื่อง (Operator) เป็นผู้ที่ส่ง  ข้อมูลเข้าสู่เครื่อง ตรวจสอบข้อมูล รับผลลัพธ์จากเครื่อง ตลอดจนควบคุมเครื่อง

                     5. ผู้ใช้งาน (Users)

               บุคลากรทางคอมพิวเตอร์จะปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบแตกต่างกัน และมีความสัมพันธ์ กันอย่างใกล้ชิด เช่น นักวิเคราะห์ระบบจะทำการวิเคราะห์และ ออกแบบ ระบบงาน จะต้องศึกษางานด้านนั้น ๆ เป็นอย่างดี  และมีความรู้ ทางคอมพิวเตอร์ ส่วนนักเขียนโปรแกรมรับช่วงงานจากนักวิเคราะห์ระบบมาเขียนคำสั่งต่าง ๆ  เพื่อให้เครื่องทำงาน ตามคำสั่ง นักสารนิเทศจะเข้ามามี บทบาทในฐานะผู้บริหารระดับสูง  หรือนักวิเคราะห์ระบบเพื่อดำเนินการ เกี่ยวกับการให้บริการสารนิเทศในศูนย์สารนิเทศ จำเป็นต้องมีความรู้ในเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์ และทำงานร่วมกับบุคลากรทาง คอมพิวเตอร์อื่น ๆ

                 การจัดการในเรื่อง ระบบสารนิเทศเพื่อประโยชน์ในการใช้สารนิเทศของ ผู้ใช้สารนิเทศ  มีวิธีดำเนินการ หลายรูปแบบ ซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการจัดเก็บและประมวลผลสารนิเทศ ระบบการประมวลผลสารนิเทศที่สำคัญในปัจจุบัน ได้แก่ ระบบสารนิเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems - MIS) ระบบการจัดการฐานข้อมูล(Data Base Management Systems - DBMS) ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems - DSS) ระบบถาม-ตอบ (Question-Answering Systems- QA)และระบบการสืบค้นสารนิเทศ (Information Retrieval Systems - IR) เป็นต้น การเรียกใช้สารนิเทศในระบบการจัดการสารนิเทศต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่เป็นวิธีการที่นักสารนิเทศจะต้องเข้าใจในเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์  เพราะเมื่อพิจารณาการทำงาน จากเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วจะประกอบด้วย องค์ประกอบที่สำคัญ 6 ส่วน คือ ข้อมูลสารนิเทศ การนำเข้าข้อมูล การประมวลผลข้อมูล คำสั่งและวิธีการ ฐานข้อมูล รายงาน และส่วนป้อนกลับ  

หน้าสารบัญ