หน้าหลัก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประวัติสำนักงานบัณฑิต
ระเบียบ ข้อบังคับ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สาขาการบริหารการศึกษา
บุคลากรสำนักงานบัณฑิต
ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั่วไป
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
บริการของเรา
กระดานข่าว ถาม-ตอบ
ดาวน์โหลด (Intranet)
ตารางเรียน/ปฏิทิน
แบบฟอร์ม/คำร้อง/รายชื่อ
เอกสารเผยแพร่
ภาพกิจกรรม
งานประกันคุณภาพภายใน
เว็บ Blog ดุษฎีบัณฑิต
สืบค้นวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ นศ./อาจารย์
Digital Collection
ฐานข้อมูลงานวิจัย สวทช.
วิทยานิพนธ์ไทย
มรภ.กาญจนบุรี
ม.เทคโนฯสุรนารี
ม.รามคำแหง
ม.ขอนแก่น
มรภ.กาญจนบุรี
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
กระจายข่าวสาร
หน้าหลัก arrow มรภ.กาญจนบุรี arrow สาขาการบริหารการศึกษา

สาขาการบริหารการศึกษา
*การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน... PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย 2547.ชัยพร พันธุ์น้อย   

ประเภทงานวิจัย วิทยานิพนธ์
สาขาการบริหารการศึกษา
ผู้วิจัยชัยพร พันธุ์น้อย
ปี พ.ศ.2547
ชื่อเรื่อง
การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน ในสังกัด
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ตามความคิดเห็นของครู
ประธานกรรมการดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์
บทคัดย่อไทย  อังกฤษ*การศึกษาการดำเนินกิจกรรมนักเรียนตามโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน... PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย 2547.ณัฐพร แสงภู่   

ประเภทงานวิจัย วิทยานิพนธ์
สาขาการบริหารการศึกษา
ผู้วิจัยณัฐพร แสงภู่
ปี พ.ศ.2547
ชื่อเรื่อง
การศึกษาการดำเนินกิจกรรมนักเรียนตามโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1 – 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
ประธานกรรมการผศ.ดร.วัชรี ชูชาติ
บทคัดย่อไทย  อังกฤษ*ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับสภาพขวัญในการปฏิบัติงานของครู –อาจารย์... PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย 2547.ทวีศักดิ์ กวยะปาณิก   

ประเภทงานวิจัย วิทยานิพนธ์
สาขาการบริหารการศึกษา
ผู้วิจัยทวีศักดิ์ กวยะปาณิก
ปี พ.ศ.2547
ชื่อเรื่อง

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับสภาพขวัญในการปฏิบัติงาน
ของครู – อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิค สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 – 6 
ในช่วงปฏิรูปการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ประธานกรรมการผศ.สุภาเพ็ญ จริยะเศรษฐ์
บทคัดย่อไทย  อังกฤษ*การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษา...ตามนโยบายโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง แบบ B PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย 2547.ธนกร อินทขันตี   

ประเภทงานวิจัย วิทยานิพนธ์
สาขาการบริหารการศึกษา
ผู้วิจัยธนกร อินทขันตี
ปี พ.ศ.2547
ชื่อเรื่อง
การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี ตามนโยบายโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง แบบ B
ประธานกรรมการดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์
บทคัดย่อไทย  อังกฤษ*การพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ... PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย 2547.นำศักดิ์ หอมชื่น   

ประเภทงานวิจัย วิทยานิพนธ์
สาขาการบริหารการศึกษา
ผู้วิจัยนำศักดิ์ หอมชื่น
ปี พ.ศ.2547
ชื่อเรื่อง

การพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามเกณฑ์การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
ประธานกรรมการผศ.วิไลวรรณ สันถวะโกมล
บทคัดย่อไทย  อังกฤษ<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 37 - 45 จาก 106
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-3453-4017,0-3463-3227-30 ต่อ 227