หน้าหลัก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประวัติสำนักงานบัณฑิต
ระเบียบ ข้อบังคับ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สาขาการบริหารการศึกษา
บุคลากรสำนักงานบัณฑิต
ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั่วไป
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
บริการของเรา
กระดานข่าว ถาม-ตอบ
ดาวน์โหลด (Intranet)
ตารางเรียน/ปฏิทิน
แบบฟอร์ม/คำร้อง/รายชื่อ
เอกสารเผยแพร่
ภาพกิจกรรม
งานประกันคุณภาพภายใน
เว็บ Blog ดุษฎีบัณฑิต
สืบค้นวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ นศ./อาจารย์
Digital Collection
ฐานข้อมูลงานวิจัย สวทช.
วิทยานิพนธ์ไทย
มรภ.กาญจนบุรี
ม.เทคโนฯสุรนารี
ม.รามคำแหง
ม.ขอนแก่น
มรภ.กาญจนบุรี
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
กระจายข่าวสาร
หน้าหลัก arrow มรภ.กาญจนบุรี arrow สาขาการบริหารการศึกษา

สาขาการบริหารการศึกษา
*การศึกษาสาเหตุของความขัดแย้งและวิธีการจัดการกับความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน... PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย 2548.สมทรง เพชรคง   

ประเภทงานวิจัย วิทยานิพนธ์
สาขาการบริหารการศึกษา
ผู้วิจัยสมทรง เพชรคง
ปี พ.ศ.2548
ชื่อเรื่อง
การศึกษาสาเหตุของความขัดแย้งและวิธีการจัดการกับความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
ประธานกรรมการผศ.อดุลย์ เพียรเสมอ
บทคัดย่อไทย  อังกฤษ



*การประเมินการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน... PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย 2548.สมบัติ กาบแก้ว   

ประเภทงานวิจัย วิทยานิพนธ์
สาขาการบริหารการศึกษา
ผู้วิจัยสมบัติ กาบแก้ว
ปี พ.ศ.2548
ชื่อเรื่อง
การประเมินการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
ประธานกรรมการผศ.ดร.วัชรี ชูชาติ
บทคัดย่อไทย  อังกฤษ



*ความคิดเห็นของครูในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน... PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย 2548.สมพร เมฆวิไลพันธุ์   

ประเภทงานวิจัย วิทยานิพนธ์
สาขาการบริหารการศึกษา
ผู้วิจัยสมพร เมฆวิไลพันธุ์
ปี พ.ศ.2548
ชื่อเรื่อง
ความคิดเห็นของครูในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ช่วงชั้นที่ 1 - 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
ประธานกรรมการดร.อรวรรณ เมฆกมล
บทคัดย่อไทย  อังกฤษ



*การเปรียบเทียบแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่เป็นโรงเรียนแกนนำกับโรงเรียนที่ไม่เป็น.. PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย 2548.สมยศ สำเนียงงาม   

ประเภทงานวิจัย วิทยานิพนธ์
สาขาการบริหารการศึกษา
ผู้วิจัยสมยศ สำเนียงงาม
ปี พ.ศ.2548
ชื่อเรื่อง
การเปรียบเทียบแบบภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่เป็น
โรงเรียนแกนนำกับโรงเรียนที่ไม่เป็นแกนนำปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
ประธานกรรมการผศ.ดร.วัชรี ชูชาติ
บทคัดย่อไทย  อังกฤษ



*การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลังอำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ... PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย 2548.สุรพล รุ่งวิริยะวงศ์   

ประเภทงานวิจัย วิทยานิพนธ์
สาขาการบริหารการศึกษา
ผู้วิจัยสุรพล  รุ่งวิริยะวงศ์
ปี พ.ศ.2548
ชื่อเรื่อง
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลังอำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 1 - 2 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
ประธานกรรมการผศ.สุภาเพ็ญ จริยะเศรษฐ์
บทคัดย่อไทย  อังกฤษ



<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 64 - 72 จาก 106
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-3453-4017,0-3463-3227-30 ต่อ 227