หน้าหลัก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประวัติสำนักงานบัณฑิต
ระเบียบ ข้อบังคับ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สาขาการบริหารการศึกษา
บุคลากรสำนักงานบัณฑิต
ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั่วไป
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
บริการของเรา
กระดานข่าว ถาม-ตอบ
ดาวน์โหลด (Intranet)
ตารางเรียน/ปฏิทิน
แบบฟอร์ม/คำร้อง/รายชื่อ
เอกสารเผยแพร่
ภาพกิจกรรม
งานประกันคุณภาพภายใน
เว็บ Blog ดุษฎีบัณฑิต
สืบค้นวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ นศ./อาจารย์
Digital Collection
ฐานข้อมูลงานวิจัย สวทช.
วิทยานิพนธ์ไทย
มรภ.กาญจนบุรี
ม.เทคโนฯสุรนารี
ม.รามคำแหง
ม.ขอนแก่น
มรภ.กาญจนบุรี
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
กระจายข่าวสาร
หน้าหลัก arrow มรภ.กาญจนบุรี

*การศึกษาการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา... PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย 2550.ดาวโรจน์ โพธิ์รัง   

ประเภทงานวิจัย วิทยานิพนธ์
สาขาการบริหารการศึกษา
ผู้วิจัยดาวโรจน์ โพธิ์รัง
ปี พ.ศ.2550
ชื่อเรื่อง
การศึกษาการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
ประธานกรรมการรศ.ดร.จุมพจน์ วนิชกุล
บทคัดย่อไทย  อังกฤษ*ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานของครู... PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย 2550.ถวิล ทองสัมฤทธิ์   

ประเภทงานวิจัย วิทยานิพนธ์
สาขาการบริหารการศึกษา
ผู้วิจัยถวิล ทองสัมฤทธิ์
ปี พ.ศ.2550
ชื่อเรื่อง

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้บริหารสถานศึกษา
กับการปฏิบัติงานของครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ช่วงชั้นที่ 1- 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี
ประธานกรรมการผศ.สุภาเพ็ญ จริยะเศรษฐ์
บทคัดย่อไทย  อังกฤษ*การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู... PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย 2550.นเรศ จงอารี   

ประเภทงานวิจัย วิทยานิพนธ์
สาขาการบริหารการศึกษา
ผู้วิจัยนเรศ จงอารี
ปี พ.ศ.2550
ชื่อเรื่อง
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
ประธานกรรมการผศ.สุภาเพ็ญ จริยะเศรษฐ์
บทคัดย่อไทย  อังกฤษ*ภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษา... PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย 2550.นฤมล นามเอี่ยม   

ประเภทงานวิจัย วิทยานิพนธ์
สาขาการบริหารการศึกษา
ผู้วิจัยนฤมล นามเอี่ยม
ปี พ.ศ.2550
ชื่อเรื่อง
ภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนโสตศึกษา     
สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประธานกรรมการผศ.สุภาเพ็ญ จริยะเศรษฐ์
บทคัดย่อไทย  อังกฤษ*คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ... PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย 2550.นิวัตร มงคล   

ประเภทงานวิจัย วิทยานิพนธ์
สาขาการบริหารการศึกษา
ผู้วิจัยนิวัตร มงคล
ปี พ.ศ.2550
ชื่อเรื่อง
คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ ของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี
ประธานกรรมการผศ.อดุลย์ เพียรเสมอ
บทคัดย่อไทย  อังกฤษ<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 11 12 13 14 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 109 - 117 จาก 121
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-3453-4017,0-3463-3227-30 ต่อ 227