หน้าหลัก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประวัติสำนักงานบัณฑิต
ระเบียบ ข้อบังคับ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สาขาการบริหารการศึกษา
บุคลากรสำนักงานบัณฑิต
ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั่วไป
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
บริการของเรา
กระดานข่าว ถาม-ตอบ
ดาวน์โหลด (Intranet)
ตารางเรียน/ปฏิทิน
แบบฟอร์ม/คำร้อง/รายชื่อ
เอกสารเผยแพร่
ภาพกิจกรรม
งานประกันคุณภาพภายใน
เว็บ Blog ดุษฎีบัณฑิต
สืบค้นวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ นศ./อาจารย์
Digital Collection
ฐานข้อมูลงานวิจัย สวทช.
วิทยานิพนธ์ไทย
มรภ.กาญจนบุรี
ม.เทคโนฯสุรนารี
ม.รามคำแหง
ม.ขอนแก่น
มรภ.กาญจนบุรี
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
กระจายข่าวสาร
หน้าหลัก arrow มรภ.กาญจนบุรี arrow สาขาบริหาร

สาขาการบริหารการศึกษา
หาคำ     การเรียงลำดับ     แสดง # 
ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ผู้ชม
*บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา... 2545.จันทร์พิมพ์ วงศ์ประชารัตน์ 5129
*บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา...ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน... 2545.บำรุง ข่ายคำ 3653
*คุณลักษณะของผู้บริหารตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา... 2545.พงศ์เพ็ญ ศรีทอง 2082
*ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ตามการรับรู้ของครู 2545.พัชรี จิรจีรังชัย 3586
*การใช้วงจรคุณภาพในมาตรฐานด้านกระบวนการของการประกันคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา... 2545.พินิจ ภาคภูมิ 1947
*การประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 5 2545.วินัย เดชรัตนสุวรรณ์ 2879
*การศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา... 2545.วิบูลย์ ชมละม้าย 3731
*การศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษาที่พึงประสงค์... 2545.อรุณ ใบแก้ว 1813
*การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา... 2546.รัตนาภรณ์ สกุณี 2989
*ปัจจัยด้านคุณลักษณะความเป็นผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์... 2546.เกษร สุขเกษม 3509
*การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนตามการรับรู้ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน... 2546.จำเริญ สีสม 5205
*ความพึงพอใจของครูต่อพฤติกรรมคุณธรรมและการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน... 2546.เจริญศรี พันปี 2782
*ปัจจัยที่ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน... 2546.ฉัฐชาย แสงภู่วงษ์ 1703
*การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา... 2546.ณัฐภูมิ เล็กถวิลวงศ์ 2205
*การศึกษาความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพจากภายนอกรอบแรก... 2546.นิรินธน์ กุลชาติวัฒนา 2551
*การดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุพรรณบุร 2546.บังอร สันธนพิพัฒน์ 2231
*การศึกษาความต้องการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา... 2546.บำรุง มีสุข 2049
*การศึกษาบทบาทการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา... 2546.ประยูร ชินสุวรรณ 2087
*การมีส่วนร่วมของครูในการวางแผนปฏิบัติการประจำปี ในโรงเรียนประถมศึกษา... 2546.พงษ์ศักดิ์ อันทรินทร์ 2173
*การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี 2546.พรนภา โพธิ์ศรี 2770
*การเปรียบเทียบคุณลักษณะตามสภาพจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะ.. 2546.วาสนา หลงสมบุญ 1811
*บทบาทผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการสอนของครูตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา... 2546.ศรีวรรณ สงวนทรัพย์ 2214
*การศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา... 2546.สมยศ ภูฆัง 2393
*การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร... 2546.สมศักดิ์ เจริญพานิชเสรี 3889
*การมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน... 2546.สวิด ดวงจันทร์ 3243
*ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา... 2546.สัมฤทธิ์ ผิวบัวคำ 4495
*การศึกษากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา... 2546.สุชาดา ภูฆัง 1600
*ความพึงพอใจของครูต่อการปฏิบัติงานด้านการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน... 2546.สุนัย วงศ์ทอง 2308
*การศึกษาการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนแกนนำปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้... 2546.สุรัจ บุญมาดี 1720
*การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน... 2547.รุ่งทิวา เกษดี 2432
*การศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา... 2547.ฤทัยวรรณ หาญกล้า 3283
*การศึกษาความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการประจำปีกับธรรมนูญโรงเรียน... 2547.กุมุท นิติสิริ 2556
*การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู... 2547.เกษม คำศรี 5087
*บทบาทของผู้บริหารที่มีต่อการจัดทำและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา... 2547.จริยา แก้วสะอาด 3111
*การศึกษาสาเหตุของความขัดแย้งและวิธีการจัดการกับความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา... 2547.จุฑามาศ รุจิรตานนท์ 2384
*การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลังอำนาจของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจของครู... 2547.ชัชชน ทองแย้ม 1869
*การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน... 2547.ชัยพร พันธุ์น้อย 2060
*การศึกษาการดำเนินกิจกรรมนักเรียนตามโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน... 2547.ณัฐพร แสงภู่ 1858
*ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับสภาพขวัญในการปฏิบัติงานของครู –อาจารย์... 2547.ทวีศักดิ์ กวยะปาณิก 1813
*การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษา...ตามนโยบายโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง แบบ B 2547.ธนกร อินทขันตี 2027
*การพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ... 2547.นำศักดิ์ หอมชื่น 2464
*การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษา...ตามนโยบายโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง แบบ A 2547.ประคอง พลายมี 1929
*ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารกับสมรรถภาพการสอนของครู... 2547.ปราโมทย์ สุวรรณเวก 2480
*การเปรียบเทียบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา... 2547.พยนต์ ขำขจร 2178
*คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล เขตการศึกษา 5 ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา... 2547.มารินทร์ เมฆดี 2010
*สภาพและปัญหาในการดำเนินการตามหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา... 2547.ไมตรี โหมดเครือ 2026
*การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน... 2547.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ 8778
*การปฏิบัติตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา ด้านการปฏิรูปครูและบุคลากร ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวง... 2547.สาร สังข์ทองวิเศษ 2462
*บทบาทของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา... 2547.สุชิน โภชฌงค์ 2011
*การสรรหาและบริหารทรัพยากรทางการศึกษาจากท้องถิ่นของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน... 2547.อุษา อำพันทอง 1736
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 106
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-3453-4017,0-3463-3227-30 ต่อ 227