หน้าหลัก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประวัติสำนักงานบัณฑิต
ระเบียบ ข้อบังคับ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สาขาการบริหารการศึกษา
บุคลากรสำนักงานบัณฑิต
ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั่วไป
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
บริการของเรา
กระดานข่าว ถาม-ตอบ
ดาวน์โหลด (Intranet)
ตารางเรียน/ปฏิทิน
แบบฟอร์ม/คำร้อง/รายชื่อ
เอกสารเผยแพร่
ภาพกิจกรรม
งานประกันคุณภาพภายใน
เว็บ Blog ดุษฎีบัณฑิต
สืบค้นวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ นศ./อาจารย์
Digital Collection
ฐานข้อมูลงานวิจัย สวทช.
วิทยานิพนธ์ไทย
มรภ.กาญจนบุรี
ม.เทคโนฯสุรนารี
ม.รามคำแหง
ม.ขอนแก่น
มรภ.กาญจนบุรี
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
กระจายข่าวสาร
หน้าหลัก arrow มรภ.กาญจนบุรี arrow สาขาบริหาร

สาขาการบริหารการศึกษา
หาคำ     การเรียงลำดับ     แสดง # 
ชื่อเรื่อง ผู้เขียน ผู้ชม
*บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนที่มีต่อการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา... 2545.จันทร์พิมพ์ วงศ์ประชารัตน์ 5049
*บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา...ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน... 2545.บำรุง ข่ายคำ 3578
*คุณลักษณะของผู้บริหารตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา... 2545.พงศ์เพ็ญ ศรีทอง 2049
*ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ตามการรับรู้ของครู 2545.พัชรี จิรจีรังชัย 3529
*การใช้วงจรคุณภาพในมาตรฐานด้านกระบวนการของการประกันคุณภาพการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา... 2545.พินิจ ภาคภูมิ 1928
*การประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 5 2545.วินัย เดชรัตนสุวรรณ์ 2842
*การศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา... 2545.วิบูลย์ ชมละม้าย 3692
*การศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษาที่พึงประสงค์... 2545.อรุณ ใบแก้ว 1796
*การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา... 2546.รัตนาภรณ์ สกุณี 2957
*ปัจจัยด้านคุณลักษณะความเป็นผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์... 2546.เกษร สุขเกษม 3477
*การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนตามการรับรู้ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน... 2546.จำเริญ สีสม 5166
*ความพึงพอใจของครูต่อพฤติกรรมคุณธรรมและการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน... 2546.เจริญศรี พันปี 2728
*ปัจจัยที่ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน... 2546.ฉัฐชาย แสงภู่วงษ์ 1684
*การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา... 2546.ณัฐภูมิ เล็กถวิลวงศ์ 2169
*การศึกษาความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพจากภายนอกรอบแรก... 2546.นิรินธน์ กุลชาติวัฒนา 2522
*การดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุพรรณบุร 2546.บังอร สันธนพิพัฒน์ 2192
*การศึกษาความต้องการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา... 2546.บำรุง มีสุข 2020
*การศึกษาบทบาทการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา... 2546.ประยูร ชินสุวรรณ 2056
*การมีส่วนร่วมของครูในการวางแผนปฏิบัติการประจำปี ในโรงเรียนประถมศึกษา... 2546.พงษ์ศักดิ์ อันทรินทร์ 2138
*การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี 2546.พรนภา โพธิ์ศรี 2749
*การเปรียบเทียบคุณลักษณะตามสภาพจริงและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะ.. 2546.วาสนา หลงสมบุญ 1776
*บทบาทผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการสอนของครูตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา... 2546.ศรีวรรณ สงวนทรัพย์ 2190
*การศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา... 2546.สมยศ ภูฆัง 2366
*การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร... 2546.สมศักดิ์ เจริญพานิชเสรี 3835
*การมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน... 2546.สวิด ดวงจันทร์ 3222
*ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา... 2546.สัมฤทธิ์ ผิวบัวคำ 4469
*การศึกษากิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา... 2546.สุชาดา ภูฆัง 1582
*ความพึงพอใจของครูต่อการปฏิบัติงานด้านการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน... 2546.สุนัย วงศ์ทอง 2258
*การศึกษาการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนแกนนำปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้... 2546.สุรัจ บุญมาดี 1693
*การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน... 2547.รุ่งทิวา เกษดี 2397
*การศึกษาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา... 2547.ฤทัยวรรณ หาญกล้า 3238
*การศึกษาความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการประจำปีกับธรรมนูญโรงเรียน... 2547.กุมุท นิติสิริ 2536
*การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู... 2547.เกษม คำศรี 5050
*บทบาทของผู้บริหารที่มีต่อการจัดทำและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา... 2547.จริยา แก้วสะอาด 3073
*การศึกษาสาเหตุของความขัดแย้งและวิธีการจัดการกับความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา... 2547.จุฑามาศ รุจิรตานนท์ 2349
*การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้พลังอำนาจของผู้บริหารโรงเรียนกับความพึงพอใจของครู... 2547.ชัชชน ทองแย้ม 1837
*การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียน... 2547.ชัยพร พันธุ์น้อย 2044
*การศึกษาการดำเนินกิจกรรมนักเรียนตามโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน... 2547.ณัฐพร แสงภู่ 1823
*ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารกับสภาพขวัญในการปฏิบัติงานของครู –อาจารย์... 2547.ทวีศักดิ์ กวยะปาณิก 1793
*การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษา...ตามนโยบายโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง แบบ B 2547.ธนกร อินทขันตี 1992
*การพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ... 2547.นำศักดิ์ หอมชื่น 2432
*การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษา...ตามนโยบายโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง แบบ A 2547.ประคอง พลายมี 1904
*ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็นผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารกับสมรรถภาพการสอนของครู... 2547.ปราโมทย์ สุวรรณเวก 2453
*การเปรียบเทียบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา... 2547.พยนต์ ขำขจร 2151
*คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนเทศบาล เขตการศึกษา 5 ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา... 2547.มารินทร์ เมฆดี 1982
*สภาพและปัญหาในการดำเนินการตามหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา... 2547.ไมตรี โหมดเครือ 1988
*การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน... 2547.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ 8750
*การปฏิบัติตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา ด้านการปฏิรูปครูและบุคลากร ตามโครงการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวง... 2547.สาร สังข์ทองวิเศษ 2438
*บทบาทของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา... 2547.สุชิน โภชฌงค์ 1993
*การสรรหาและบริหารทรัพยากรทางการศึกษาจากท้องถิ่นของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน... 2547.อุษา อำพันทอง 1708
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 106
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-3453-4017,0-3463-3227-30 ต่อ 227