หน้าหลัก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประวัติสำนักงานบัณฑิต
ระเบียบ ข้อบังคับ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สาขาการบริหารการศึกษา
บุคลากรสำนักงานบัณฑิต
ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั่วไป
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
บริการของเรา
กระดานข่าว ถาม-ตอบ
ดาวน์โหลด (Intranet)
ตารางเรียน/ปฏิทิน
แบบฟอร์ม/คำร้อง/รายชื่อ
เอกสารเผยแพร่
ภาพกิจกรรม
งานประกันคุณภาพภายใน
เว็บ Blog ดุษฎีบัณฑิต
สืบค้นวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ นศ./อาจารย์
Digital Collection
ฐานข้อมูลงานวิจัย สวทช.
วิทยานิพนธ์ไทย
มรภ.กาญจนบุรี
ม.เทคโนฯสุรนารี
ม.รามคำแหง
ม.ขอนแก่น
มรภ.กาญจนบุรี
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
กระจายข่าวสาร
หน้าหลัก arrow ตารางเรียน/ปฏิทิน arrow ตารางเรียน arrow 2/2550 ป.โท สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

2/2550 ป.โท สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย S.B.   
ตารางสอน บัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่  2 / 2550  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  
รุ่นที่ 4 กจ.

เวลา

วัน
08.30

09.20
09.20

10.10
10.20

11.10
11.10

12.00
12.10

13.00
13.00

13.50
13.50

14.40
14.50

15.40
15.40

16.30
16.40

17.30
เสาร์

2535402 : 3(2-2-5)
ทรัพยากรมนุษย์กับคุณภาพชีวิต
ผศ.ดร.พงษ์ไพบูลย์  ศิลาวราเวทย์
และ นายเกียรติศักดิ์  เรืองทองดี
(เฉพาะนักศึกษา แผน ข)
(ห้อง 981)

พัก

กลาง

วัน

2535500 : 3(2-2-5)
นิเวศวิทยาและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ผศ.ดร.ธง  บุญเรือง
และ ผศ.สำราญ  ขวัญเกื้อ
(เฉพาะนักศึกษา แผน ข)
(ห้อง 981)

 

อาทิตย์

2535609 : 3(2-2-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาองค์กร
รศ.ดร.จุมพจน์  วนิชกุล และคณะ
(ทั้งนักศึกษา แผน ก และ แผน ข)
(ห้อง 981)

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  รุ่นที่ 5 กจ.

เวลา

วัน
08.30

09.20
09.20

10.10
10.20

11.10
11.10

12.00
12.10

13.00
13.00

13.50
13.50

14.40
14.50

15.40
15.40

16.30
16.40

17.30
เสาร์

 

2535201 : 3(3-0-6)
ระบบสังคมไทย
ในภาวการณ์เปลี่ยนแปลง
ผศ.บุญรอด  ชลารักษ์
ผศ.ดร.ไพโรจน์  ชลารักษ์ และ
ผศ.ดร.มณฑล  คงแถวทอง
(ห้องบัณฑิต 1)
พัก

กลาง

วัน

2535301 : 3(3-0-6)
ทฤษฎีการพัฒนาสังคม
ผศ.ดร.พงษ์ไพบูลย์  ศิลาวราเวทย์ และ
นายเกียรติศักดิ์  เรืองทองดี
(ห้องบัณฑิต 1)

 

 

อาทิตย์

 

2535101 : 3(3-0-6)
หลักสังคมศาสตร์
รศ.ดร.สัญญา  สัญญาวิวัฒน์ และ
นายทิฆัมพร  คุ้มวงศ์
(ห้องบัณฑิต 1)
2535515 : 3(3-0-6)
เศรษฐกิจพอเพียง
ผศ.ดร.ณัฐนรี  ศรีทอง 
นายสันติ  ตันติวิวัทน์
และ นายไพบูลย์  ตั้งมีลาภ
(ห้องบัณฑิต 1)

 

 

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-3453-4017,0-3463-3227-30 ต่อ 227