หน้าหลัก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประวัติสำนักงานบัณฑิต
ระเบียบ ข้อบังคับ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สาขาการบริหารการศึกษา
บุคลากรสำนักงานบัณฑิต
ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั่วไป
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
บริการของเรา
กระดานข่าว ถาม-ตอบ
ดาวน์โหลด (Intranet)
ตารางเรียน/ปฏิทิน
แบบฟอร์ม/คำร้อง/รายชื่อ
เอกสารเผยแพร่
ภาพกิจกรรม
งานประกันคุณภาพภายใน
เว็บ Blog ดุษฎีบัณฑิต
สืบค้นวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ นศ./อาจารย์
Digital Collection
ฐานข้อมูลงานวิจัย สวทช.
วิทยานิพนธ์ไทย
มรภ.กาญจนบุรี
ม.เทคโนฯสุรนารี
ม.รามคำแหง
ม.ขอนแก่น
มรภ.กาญจนบุรี
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
กระจายข่าวสาร
หน้าหลัก arrow ระเบียบ ข้อบังคับ

ระเบียบ ข้อบังคับ PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย S.B.   


 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ ๒๕๕๒
----------------------------------

                โดยที่เป็นการสมควรออกระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘(๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๑๒,๑๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๗ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

                ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงิน ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒”

                ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ เป็นต้นไป

                ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

                      ข้อ ๔  ในระเบียบนี้

                            “มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

                           “สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

                           “อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

                                “นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

                      ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมการศึกษา หมายถึง ค่าธรรมเนียม ต่อไปนี้

                                       ๕.๑     ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

                                       ๕.๒     ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย

                                       ๕.๓     ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา

                                       ๕.๔  ค่าบำรุงกิจกรรม

                                       ๕.๕  ค่าบำรุงสุขภาพ

                                       ๕.๖  ค่าบริการห้องสมุดและสารสนเทศ

                                       ๕.๗  ค่าธรรมเนียมพิเศษประจำสาขาวิชา

                                       ๕.๘  ค่าลงทะเบียนรายวิชา และวิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ ดุษฎีนิพนธ์

                ข้อ ๖ ค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาให้เก็บในลักษณะเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรการศึกษา ดังนี้

                                       ๖.๑     หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  ไม่เกิน  ๖๐,๐๐๐  บาท

                                       ๖.๒     หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐  บาท

                                       ๖.๓     หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ไม่เกิน ๑๒๐,๐๐๐  บาท

                                       ๖.๔     หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐  บาท

                การเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เรียกเก็บแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร โดยให้แบ่งชำระเป็นงวด ๆ รายภาคเรียน แต่ละภาคเรียนให้จ่ายในอัตราใกล้เคียงกันหรือในลักษณะอื่นก็ได้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและจัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย

                      ข้อ ๗ ค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่น ๆ ที่เรียกเก็บตามรายการ ดังนี้

                                       ๗.๑     ค่าสมัครสอบคัดเลือก ครั้งละ ๓๐๐                บาท

                                       ๗.๒     ค่าประกันของเสียหาย ๑,๐๐๐ บาท

 (นักศึกษาที่ไม่ได้ทำทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเสียหายให้ขอคืน ภายใน ๖เดือนหลังจากสำเร็จการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา)

                                       ๗.๓     ค่าธรรมเนียมการโอนผลการเรียน ครั้งละ ๑,๐๐๐ บาท

                                       ๗.๔     ค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้ากว่ากำหนด วันละ ๒๐ บาท

                                 ๗.๕     ค่าปรับการขอปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรเกินกว่า ๙๐ วัน

                                                         หลังจากวันที่ มหาวิทยาลัยกำหนด ๕๐๐ บาท

                                       ๗.๖      ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา และการขอคืนสภาพนักศึกษา

         ๗.๖.๑  ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา กรณีขอลาพัก

                    การศึกษาภาคเรียนละ ๑,๕๐๐ บาท

                                              ๗.๖.๒ กรณีนักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมตามข้อ ๖ ครบถ้วนแล้ว

                                                         และยังไม่สำเร็จการศึกษาให้ชำระค่ารักษาสถานภาพ

                                                         การเป็นนักศึกษา ภาคเรียนละ ๑,๕๐๐ บาท

๗.๖.๓  ค่าขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากพ้นสภาพเพราะ  เหตุไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามกำหนด ครั้งละ ๑,๕๐๐ บาทและต้องชำระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาของภาคการศึกษาที่ค้างชำระจนถึงวันขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา และสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในกำหนดระยะเวลาที่เหลือตาม  หลักสูตร

                                       ข้อ ๘   ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เมื่อชำระแล้วขอคืนมิได้

                                 ข้อ ๙   การใช้จ่ายเงินที่เรียกเก็บตามระเบียบนี้ ให้จ่ายได้เฉพาะกิจการซึ่งอำนวยประโยชน์ ต่อการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หรือต่อกิจการของมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปโดยจะจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของรายรับ ดังต่อไปนี้

                                              ๙.๑  ค่าตอบแทนการสอน ระดับประกาศนียบัตรและระดับปริญญาโท

                ให้จ่ายค่าตอบแทนการสอนแก่อาจารย์ผู้สอน อัตราคาบละไม่เกิน ๖๐๐ บาท ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มหาวิทยาลัยเชิญมาสอนให้จ่ายค่าตอบแทนรวมค่าใช้จ่ายอื่น อัตราคาบละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท

                                       ระดับปริญญาเอก

                ให้จ่ายค่าตอบแทนการสอนแก่อาจารย์ผู้สอน อัตราคาบละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มหาวิทยาลัยเชิญมาสอนให้จ่ายค่าตอบแทนรวมค่าใช้จ่ายอื่น อัตราคาบละ ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท

                ผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยเชิญมาสอน ให้จ่ายตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยให้จัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยตามความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

                                       ๙.๒   ค่าตอบแทนการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้จ่ายในอัตราไม่เกิน ภาคเรียนละ ๖๐๐ บาท ต่อนักศึกษา ๑ คน ทั้งนี้จะต้องดำเนินการนิเทศไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง

                      ค่าตอบแทนการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ให้จ่ายได้ตามอัตราและหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้

                                                    ๙.๒.๑  ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา หรือคณะอาจารย์ที่ปรึกษา ให้จ่ายตามจำนวนนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ลงทะเบียนในภาคเรียน นั้นไม่เกินภาคเรียนละ ๒๐๐ บาท ต่อนักศึกษา ๑ คน

                                              ๙.๒.๒  ค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

                                                               ประธานกรรมการไม่เกิน  ๓,๐๐๐ บาทต่อเรื่อง

                                                               กรรมการคนละไม่เกิน                ๑,๕๐๐ บาทต่อเรื่อง

                                              ๙.๒.๓ ค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ                                                              ประธานกรรมการไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาทต่อเรื่อง

                                                               กรรมการคนละไม่เกิน                ๑,๐๐๐ บาทต่อเรื่อง

                                       ๙.๒.๔  ค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์

                                                    ประธานกรรมการไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาทต่อเรื่อง

                                                    กรรมการคนละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาทต่อเรื่อง

                                       ๙.๒.๕  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

                                                    ประธานกรรมการไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาทต่อเรื่อง

                                                    กรรมการคนละไม่เกิน ๑,๒๐๐ บาทต่อเรื่อง

                                       ๙.๒.๖  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

                                                    ประธานกรรมการไม่เกิน ๘๐๐ บาทต่อเรื่อง

                                                    กรรการคนละไม่เกิน ๕๐๐ บาทต่อเรื่อง

                                       ๙.๒.๗  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์

                                                    ประธานกรรมการไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาทต่อเรื่อง

                                                    กรรมการคนละไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาทต่อเรื่อง

๙.๒.๘  ค่าตอบแทนคณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบคัดเลือก 

            รายวิชาละไม่เกิน ๘๐๐ บาท

                                       ๙.๒.๙ ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ไม่เกินคนละ ๕๐ บาท ต่อผู้เข้าสอบ ๑ คน

                                 ๙.๒.๑๐  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการทดสอบภาษาต่างประเทศ และค่าตอบแทนคณะกรรมการทดสอบคุณสมบัติอื่น ไม่เกินคนละ ๕๐๐ บาท

                                       ๙.๒.๑๑  ค่าตอบแทนการตรวจสอบรูปเล่มวิทยานิพนธ์ เรื่องละไม่เกิน ๒๐๐ บาท

                                 ๙.๒.๑๒  ค่าตอบแทนการตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ เรื่องละไม่เกิน ๕๐๐ บาท

                ๙.๓  ค่าตอบแทนคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตร ให้จ่ายได้ตามอัตราและหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

                                 ๙.๓.๑  ประธานกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยให้จ่ายได้ไม่เกิน  ๑๕,๐๐๐ บาท ต่อภาคเรียน

                                 ๙.๓.๒  กรรมการอำนวยการ ประธานกรรมการดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย และประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตร ให้จ่ายได้ไม่เกิน ๑๒,๐๐๐ บาท ต่อภาคเรียน

                                 ๙.๓.๓  กรรมการดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการดำเนินงานบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตร เจ้าหน้าที่แผนงาน เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่การเงินและเจ้าหน้าที่อื่น ที่คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบให้จ่ายได้ไม่เกิน   ๑๐,๐๐๐  บาท ต่อภาคเรียน

                              ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อ ๙.๓.๑ ๙.๓.๒ และ ๙.๓.๓ ให้เลือกรับค่าตอบแทนได้เพียงทางเดียว การจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้พิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายบุคคล และรายภาคเรียน

                ๙.๔ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้จ่ายได้ตามอัตราและหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

                                 ๙.๔.๑  ค่าตอบแทนรายวัน ให้จ่ายเฉพาะผู้ที่อยู่ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ เป็นเวลาติดต่อกันวันละไม่น้อยกว่า ๕ ชั่วโมง ในอัตราวันละไม่เกิน  ๔๐๐ บาท

                                 ๙.๔.๒  ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด (เฉพาะอาจารย์ / เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย) ไม่ต่ำกว่า ๖ ชั่วโมงติดต่อกัน ให้จ่ายใน อัตราไม่เกินวันละ ๖๐๐ บาท สำหรับค่ายานพาหนะ และค่าที่พักให้จ่ายได้ไม่เกินอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด

                                 ๙.๕ ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ให้จ่ายเบี้ยประชุมครั้งและไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาทต่อคนสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก สำหรับกรรมการที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงานราชการ ให้จ่ายได้ไม่เกิน ๘๐๐ บาทต่อคน

                                  ๙.๖ ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายอื่นในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้ทำเป็นโครงการขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยเป็นรายกรณี โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดของโครงการ ตามระเบียบการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของทางราชการ

                    การจ่ายค่าตอบแทนข้างต้นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา และจัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย

                            ข้อ ๑๐ เงินค่าบำรุงการศึกษาต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากนักศึกษาตามระเบียบนี้ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินบำรุงการศึกษา นำฝากธนาคารพาณิชย์หรือมหาวิทยาลัยตามที่คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยกำหนดในนามของมหาวิทยาลัย และดำเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของทางราชการที่กำหนดไว้

                            ข้อ ๑๑  ให้บัณฑิตวิทยาลัยรายงานการเงินและผลการดำเนินงานตามโครงการในแต่ละปีการศึกษาเสนอต่อมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย

                            ข้อ ๑๒  ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาจาการใช้ระเบียบนี้

 

                                 ประกาศ   ณ   วันที่   ๑๑  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๕๒

                                                                                 

              หม่อมราชวงศ์โอภาศ  กาญจนะวิชัย

                                                                                               นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

                          
*************************************************


 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.  ๒๕๕๐
----------------------------------

     
              โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีในคราวประชุมครั้งที่  ๔/๒๕๕๐  จึงออกข้อบังคับไว้  ดังต่อไปนี้
              ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๐”
              ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๕๐  เป็นต้นไป
              ข้อ ๓  ในข้อบังคับนี้
                      “มหาวิทยาลัย”  หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
                      “อธิการบดี”  หมายถึง  อธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
                      “บัณฑิตวิทยาลัย”  หมายถึง  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
                      “คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย”  หมายถึง  คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
              ข้อ ๔  ให้อธิการบดี  เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้  และมีอำนาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคำสั่ง  เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้  ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีมีอำนาจตีความและวินิจฉัย

หมวดที่ ๑ ระบบการศึกษา
หมวดที่ ๒ การควบคุมการศึกษา
หมวดที่ ๓ การรับเข้าศึกษาและการรายงานตัวเข้าศึกษา
หมวดที่ ๔ การลงทะเบียนวิชาเรียน การโอนผลการเรียนและการเปลี่ยนสาขาวิชา
หมวดที่ ๕ การประเมิณผลการศึกษา
หมวดที่ ๖ การลาพัก การรักษาสถานภาพ การลาออก การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และการขอกลับเข้าเป็นนักศึกษา
หมวดที่ ๗ การสำเร็จการศึกษา

                 *************************************************************** 

                                                      ระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี
                                          ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคพิเศษ
                                                                      พ.ศ. 2544
                                                         -----------------------------------
              เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคพิเศษ  ของสถาบันราชภัฏกาญจนบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสนองความต้องการของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี  อาศัยอำนาจตามมาตรา 30 (2)  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ  พ.ศ. 2538   และข้อบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงินของสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2541 ข้อ 6  และข้อ 24  สภาประจำสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี จึงกำหนดระเบียบว่าด้วการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ไว้ดังนี้
              ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า   “ระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏกาญจนบุรีว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. 2544”
              ข้อ 2  ให้ยกเลิกระเบียบสภาประจำสถาบันราชภัฏกาญจนบุรรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. 2541 ระเบียนสภาประจำสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการรับจ่ายเงินในการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543
 ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 เป็นต้นไป
              ข้อ 3  ให้สถาบันราชภัฏกาญจนบุรีเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ จากนักศึกษาในวันที่สถาบันกำหนด ดังต่อไปนี้
                      3.1  ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก
                            3.1.1  ค่าใบสมัครและระเบียบการ ชุดละ                                   100  บาท
                            3.1.2  ค่าสมัครเข้าศึกษา  สาขาวิชาละ                                     300  บาท
                      3.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา  และค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บครั้งเดียวเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
                            3.2.1  ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา                                          500  บาท
                            3.2.2  ค่าประกันของเสียหาย                                              1,000  บาท
                      เงินค่าประกันของเสียหายให้แยกบัญชีไว้ต่างหากเป็นเงินฝากถอนคืนให้แก่    นักศึกษาที่มิได้กระทำทรัพย์สินของสถาบันเสียหาย และมายื่นคำร้องขอคืนภายใน 6 เดือน นับจาก
วันหมดสภาพการเป็นนักศึกษา หากไม่มาถอนคืนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้สถานศึกษาโอนเงินส่งเข้าเป็นรายได้ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ
                      3.3  ค่าบำรุงสถาบัน ค่าลงทะเบียนวิชาเรียน และค่าบำรุงอื่น ๆ ที่เรียกเก็บเป็นราย
ภาคการศึกษา
                            3.3.1  ค่าบำรุงสถาบัน                                                     1,500  บาท
                            3.3.2  ค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามจำนวนหน่วยกิต 
                                     ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
                                                   หน่วยกิตละ                                              600  บาท
                                     ระดับปริญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
                                                   หน่วยกิตละ                                           1,200  บาท
                                     ระดับปริญญาเอก หน่วยกิตละ                                     2,000  บาท
                            3.3.3  ค่าบำรุงห้องสมุดและบริการสารสนเทศ                             500  บาท
                            3.3.4  ค่าบำรุงสุขภาพและกิจกรรม                                         200  บาท
                            3.3.5  ค่าธรรมเนียมพิเศษ                                                 1,500 บาท
                       3.4 ค่าธรรมเนียมการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์  การสอบวิทยานิพนธ์ การสอบประมวลความรู้ และการทดสอบภาษาต่างประเทศหรือการทดสอบคุณสมบัติอื่นที่นักศึกษาจะชำระเมื่อได้รับอนุญาตจากสถาบันให้ดำเนินการได้
                            3.4.1  ค่าลงทะเบียนรายวิชาวิทยานิพนธ์  ภาคนิพนธ์
                                     หรือการศึกษาอิสระ  หน่วยกิตละ                                  1,100  บาท
                            3.4.2  ค่าธรรมเนียมการสอบวิทยานิพนธ์  ครั้งละ                        1,500  บาท
                            3.4.3  ค่าธรรมเนียมการสอบภาคนิพนธ์ ครั้งละ                           1,000  บาท
                            3.4.4  ค่าธรรมเนียมการสอบประมวลความรู้ ครั้งละ                         800  บาท
                            4.4.5  ค่าธรรมเนียมการทดสอบภาษาต่างประเทศ
                                     หรือการทดสอบคุณสมบัติอื่น ครั้งละ                                 500  บาท
                      3.5  ค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่น ๆ  ที่เรียกเก็บตามรายการ  ดังนี้
                            3.5.1  ค่าปรับการลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด  วันละ                           20  บาท
                            3.5.2  ค่าออกบัตรประจำตัวนักศึกษา                                        100  บาท
                            3.5.3  ค่าออกใบแสดงผลการศึกษา  ฉบับละ                                 50 บาท
                            3.5.4  ค่าออกใบปริญญาบัตรฉบับภาษาอังกฤษ                             500  บาท
                            3.5.5  ค่าออกใบรับรองอื่นๆ  ฉบับละ                                        100  บาท
                            3.5.6  ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต                                                  500  บาท
                            3.5.7  ค่าปรับการขอปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรเกินกว่า 90  วัน
                                     หลังจากวันที่สถาบันกำหนดให้ปรับ  ฉบับละ                         500  บาท
                            3.5.8  ค่าธรรมเนียมการรับโอนผลการเรียน
                                     -  ผลการเรียนจากสถาบัน  หน่วยกิตละ                               50  บาท
                                     -  ผลการเรียนจากสถาบันอื่น  หน่วยกิตละ                          100  บาท
                     3.6  ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  และการขอคืนสภาพนักศึกษา
                            3.6.1  ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา กรณีขอลาพักการศึกษา  หรือ กรณี
                                     ลงทะเบียนรายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว 
                                     ภาคเรียนละ                                                          1,500  บาท
                            3.6.2  ค่าขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจากพ้นสภาพเพราะเหตุไม่ชำระ
                                     ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามกำหนด ครั้งละ  1,000  บาท  และต้องชำระ
                                     ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาของภาคการศึกษาที่ค้างชำระ  ทั้งนี้
                                     เมื่อนับเวลาที่เหลือแล้ว  นักศึกษาจะสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน
                                     กำหนดระยะเวลาตามหลักสูตร
                     3.7  ค่าบำรุงการศึกษาอื่น ๆ อาทิ เงินค่าบำรุงศูนย์ให้การศึกษา ฯ (ถ้ามี)ให้สถาบันจัดทำเป็นประกาศของสถาบันกำหนดอัตรา และหลักเกณฑ์การเก็บโดยความเห็นชอบของสภาประจำสถาบัน
              ข้อ 4 ให้สถาบันเรียกเก็บเงินตามข้อ  3.2  ในวันที่นักศึกษารายงานตัวเข้าศึกษา   และตามข้อ  3.3 ในวันที่สถาบันกำหนด  ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  45  วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคเรียน
              ข้อ 5 ให้อธิการบดีผ่อนผันการชำระเงินตามข้อ 3.3 ช้ากว่าที่สถาบันกำหนดได้ โดย          นักศึกษาต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.5.1 แต่ทั้งนี้ ต้องชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นก่อนวันสอบปลายภาคของภาคเรียนนั้น
              เมื่อพ้นระยะเวลาตามวรรคแรก  ให้นักศึกษาผู้นั้นไม่มีผลการเรียนในภาคเรียนนั้น
              ข้อ 6  นักศึกษาผู้ที่ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนใด และไม่ชำระเงินค่ารักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  ก่อนวันสอบปลายภาคประจำภาคเรียนนั้น ให้ผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
              ข้อ 7  ในกรณีที่นักศึกษาขอถอนหรือขอเปลี่ยนวิชาเรียน   ต้องกระทำภายใน  20  วัน      นับแต่วันเปิดภาคการศึกษา  ให้สถาบันอนุมัติจ่ายเงินค่าลงทะเบียนรายวิชาคืนได้
ในกรณีที่นักศึกษาขอลาออกจากสถาบันภายใน  30  วัน  นับจากวันเปิดภาคเรียน  ให้สถาบันอนุมัติจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาตามข้อ 3.3.2 และ 3.4.1 ได้
              ข้อ 8  การใช้จ่ายเงินที่เรียกเก็บตามระเบียบนี้  ให้จ่ายได้เฉพาะกิจการซึ่งอำนวยประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  ภาคพิเศษ  หรือต่อกิจการของสถาบันโดยทั่วไปโดยจะจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ  80  ของรายรับที่ได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา  ตามเกณฑ์            ดังต่อไปนี้
                     8.1 ค่าตอบแทนการสอน ให้จ่ายค่าตอบแทนการสอนแก่อาจารย์ผู้สอน อัตราคาบ
ละไม่เกิน 500  บาท ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่สถาบันเชิญมาสอน   ให้จ่ายค่าตอบแทนรวมค่าใช้จ่ายอื่น อัตราคาบละไม่เกิน  1,000  บาท
                     ผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศที่สถาบันเชิญมาสอน ให้จ่ายตามที่สถาบันกำหนด โดยให้จัดทำเป็นประกาศของสถาบันตามความเห็นชอบของสภาประจำสถาบัน
                     8.2 ค่าตอบแทนการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้จ่ายในอัตราไม่เกินภาคเรียนละ 600 บาทต่อนักศึกษา 1 คน ทั้งนี้จะต้องดำเนินการนิเทศไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง
                     8.3 ค่าตอบแทนการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ให้จ่ายได้ตามอัตราและหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
                          8.3.1  ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา  หรือคณะอาจารย์ที่ปรึกษา ให้จ่ายตาม
                                   จำนวนนักศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ลงทะเบียนในภาคเรียนนั้น
                                   ในอัตราไม่เกินภาคเรียนละ  200  บาท ต่อนักศึกษาหนึ่งคน
                          8.3.2  ค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
                                   ประธานกรรมการ  ไม่เกิน  3,000  บาท  ต่อเรื่อง
                                   กรรมการคนละไม่เกิน        1,000  บาท  ต่อเรื่อง
                          8.3.3  ค่าตอบแทนคณะกรรมการควบคุมภาคนิพนธ์  และการศึกษาอิสระ
                                   ประธานกรรมการ  ไม่เกิน  1,500  บาท ต่อเรื่อง
                                   กรรมการคนละไม่เกิน        1,000  บาท  ต่อเรื่อง
                          8.3.4  ค่าตอบแทนพร้อมค่าใช้จ่ายคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
                                   ประธานกรรมการ  ไม่เกิน  1,500  บาท  ต่อเรื่อง
                                   กรรมการคนละไม่เกิน        1,200  บาท  ต่อเรื่อง
                          8.3.5  ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบภาคนิพนธ์  และการศึกษาอิสระ
                                   ประธานกรรมการ  ไม่เกิน  500  บาท  ต่อเรื่อง
                                   กรรมการคนละไม่เกิน        300  บาท  ต่อเรื่อง
                          8.3.6   ค่าตอบแทนกรรมการตรวจความถูกต้องของรูปแบบวิทยานิพนธ์
                                    เรื่องละ  200  บาท
                          8.3.7   ค่าตอบแทนคณะกรรมการออกข้อสอบและตรวจข้อสอบคัดเลือกรายวิชา
                                    ละไม่เกินคนละ  500  บาท
                          8.3.8   ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ไม่เกินคนละ  50  บาท ต่อผู้เข้า
                                    สอบ 1 คน
                          8.3.9   ค่าตอบแทนคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
                                    ทดสอบภาษาต่างประเทศ และค่าตอบแทนคณะกรรมการทดสอบ
                                    คุณสมบัติอื่น ไม่เกินคนละ 300 บาท
                    8.4 ค่าตอบแทนคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรมการดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตรให้จ่ายได้ตามอัตราและหลักเกณฑ์ดังนี้
                         8.4.1   ประธานกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ให้จ่ายได้ไม่เกิน 10,000 บาท 
                                   ต่อภาคเรียน
                         8.4.2   กรรมการอำนวยการ ประธานกรรมการดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย และ
                                   ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตร ให้จ่ายได้ไม่เกิน 9,000 บาท
                                   ต่อภาคเรียน
                         8.4.3   กรรมการดำเนินงานและกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำหลักสูตร ให้จ่ายได้ไม่
                                   เกินคนละ 8,000 บาท ต่อภาคเรียน
                                  ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อ 8.4.1 8.4.2 และ 8.4.3 ให้เลือกรับค่าตอบแทนได้เพียง
                                   ทางเดียว และสอนได้ไม่เกิน 1 รายวิชา เพียง 1 หมู่เรียนต่อ 1 วัน โดย
                                   พิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายบุคคล และรายภาคเรียน
                   8.5 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ให้จ่ายได้ตามอัตราและหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
                         8.5.1  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่แผนงานและอื่น ๆ ที่
                                  คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบ ให้จ่ายได้ส่วนงานละ 
                                  ไม่เกิน 4,000 บาท ต่อภาคเรียน
                         8.5.2  ค่าตอบแทนรายวัน ให้จ่ายเฉพาะผู้ที่อยู่ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ
                                  เป็นเวลาติดต่อกันวันละไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง ในอัตราวันละไม่เกิน 300 บาท
                                  ทั้งนี้ จะจ่ายได้เท่าไรให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิต       
                                  วิทยาลัย
                   8.6 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ให้จ่ายเบี้ยประชุมครั้งละไม่เกิน 
1,000 บาท  ต่อคนสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก สำหรับกรรมการที่เป็นข้าราชการสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี จ่ายได้ไม่เกิน 500 บาท ต่อคน
                   8.7 ให้สถาบันเบิกจ่ายจากค่าบำรุงศูนย์ ในกรณีเปิดศูนย์ให้การศึกษา เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง  ค่าประกันภัยของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสถาบันที่เดินทางไปปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ให้การศึกษา ฯ นั้น ๆ ได้  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางเบิกได้ไม่เกินรายละ 200 บาทต่อวัน  ค่าเบี้ยประกันภัย ให้จ่ายตามที่บริษัทประกันภัยกำหนดในวงเงินเอาประกันไม่เกิน 100,000 บาท
                   8.8  ค่าตอบแทน  ค่าใช้จ่าย  ค่าวัสดุ  ค่าครุภัณฑ์  และค่าใช้จ่ายอื่นในการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษานอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติแล้ว  ให้ทำเป็นโครงการขออนุมัติ จากสถาบันเป็นรายกรณี  โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดของโครงการ  ตามระเบียบการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณทางราชการ
           ข้อ 9  เงินค่าบำรุงการศึกษาต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากนักศึกษาตามระเบียบนี้ให้ใช้ใบเสร็จรับ  เงินบำรุงการศึกษา  นำฝากธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินตามที่คณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยกำหนดในนามของสถาบัน และดำเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของทางราชการที่กำหนดไว้
           ข้อ 10 ให้สถาบันรายงานการเงิน และผลการดำเนินงานตามโครงการในแต่ละปีการศึกษาเสนอต่อสภาประจำสถาบัน
           ข้อ 11 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดปัญหาจากการใช้ระเบียนนี้

 

 


สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-3453-4017,0-3463-3227-30 ต่อ 227