หน้าหลัก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประวัติสำนักงานบัณฑิต
ระเบียบ ข้อบังคับ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สาขาการบริหารการศึกษา
บุคลากรสำนักงานบัณฑิต
ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั่วไป
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
บริการของเรา
กระดานข่าว ถาม-ตอบ
ดาวน์โหลด (Intranet)
ตารางเรียน/ปฏิทิน
แบบฟอร์ม/คำร้อง/รายชื่อ
เอกสารเผยแพร่
ภาพกิจกรรม
งานประกันคุณภาพภายใน
เว็บ Blog ดุษฎีบัณฑิต
สืบค้นวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ นศ./อาจารย์
Digital Collection
ฐานข้อมูลงานวิจัย สวทช.
วิทยานิพนธ์ไทย
มรภ.กาญจนบุรี
ม.เทคโนฯสุรนารี
ม.รามคำแหง
ม.ขอนแก่น
มรภ.กาญจนบุรี
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
กระจายข่าวสาร
หน้าหลัก

ป.โท (สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา) PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย S.B.   
Image
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา

ชื่อหลักสูตร
     หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
    Master of Education Program in Educational Research and Evaluation

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม      : ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
                Master of Education (Educational Research and Evaluation)
ชื่อย่อ       : ค.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
                M.Ed.  (Educational Research and Evaluation)


ความเป็นมา
     กระแสโลกาภิวัตน์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลายประเทศทั่วโลก ทำให้การติดต่อระหว่างประเทศส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ต่อเนื่องกันเป็นบริเวณกว้าง  หลายท้องที่ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จนต้องปรับเปลี่ยนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาให้มีศักยภาพเพียงพอสำหรับการแข่งขัน

     แนวทางหนึ่งของการพัฒนาที่ให้ผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ คือ “การพัฒนาคน “ เพื่อให้เป็นผู้มีความรู้ ความคิด มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เหมาะสมกับการพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นพื้นฐานและเงื่อนไขสำคัญให้สังคมทุกระดับเกิดความเข้มแข็ง เข้าใจตน รู้เท่าทันผู้อื่น และมีพัฒนาการอย่างยั่งยืนตามที่ต้องการ การพัฒนาคนจึงเป็นแนวคิดสำคัญ และเป็นยุทธศาสตร์หลักของทุกหน่วยงานที่ต้องให้ความสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 – 2549) ซึ่งเน้นให้คนไทยมีการศึกษา รู้จักเรียนรู้เพื่อให้อยู่ในสังคมของภูมิปัญญา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 จึงกำหนดให้มีการส่งเสริมระบบกระบวนการผลิตสบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยการกำกับและประสานงานให้สถาบันที่ทำหน้าที่ผลิตและพัฒนาครูรวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให่มีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และพัฒนาบุคลากรประจำการอย่างต่อเนื่อง

     นอกจากนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ยังกำหนดจุดเน้นที่หน่วยงานทางการศึกษาให้ความสำคัญอยู่อย่างน้อย 2 ประการ คือ  “ การวิจัยและการประเมินผล “ โดยมีอยู่หลายมาตราที่กำหนดไว้เกี่ยวกับ ให้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน  หรือกำหนดให้มีระบบการประเมิน ซึ่งสถานศึกษาจะต้องได้รับการประเมิน ทั้งการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก เป็นต้น

     ความสอดคล้องกันของนโยบายทั้งในระดับชาติ และเฉพาะระดับที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของชาติข้างต้น  ทำให้มีความจำเป็นต้องปฏิรูปการจัดการศึกษาขึ้น โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ซึ่งแต่ก่อนเคยเป็นวิทยาลัยครู เปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.2538 และเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 กำหนดภาระกิจ เพื่อให้เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาระดับท้องถิ่น  และเน้นงานสำคัญ 4 งาน คือ งานสอน วิจัย บริการทางวิชาการ   และบำรุงศิลปวัฒนธรรม จนปัจจุบันก็ยังยึดหลักตามแนวทางนี้อยู่ ทั้งนี้ เพื่อให้ผลผลิตที่เป็นผู้สำเร็จการศึกษา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับบัณฑิตศึกษาเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถระดับสูง มีทักษะวิชาชีพ  เป็นผู้มีอุดมการณ์ คุณธรรม จริยธรรมที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมปัจจุบัน

     จากเหตุผลข้างต้น ประกอบกับการเป็นสภาบันระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น โดยเฉพาะมีคณะครุศาสตร์ ซึ่งทำหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา จำเป็นต้องมีแผนการผลิต แผนการพัฒนา ตลอดจนแผนด้านหลัดสูตรให้สามารถทั้งผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา หรือฝึกอบรมครูให้มีความรู้ ความสามารถ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสังคมต่อไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จึงเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  สาขาการวิจัยและการประเมินผลการศึกษาขึ้น เป็นหลักสูตรกลาง  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง ตามหนังสือราชการที่  นร. 0708 – 8/1168 ลงวันที่ 20  ธันวาคม 2544 เพื่อเป็นแนวทางให้การจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  เป็นไปตามภารกิจของการพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ต่อไป


วัตถุประสงค์
     หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิจัยและประเมินผลการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี้
     1. เพื่อปรับปรุงคุณภาพและส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการวิจัยและการประเมินผลการศึกษาในท้องถิ่น
     2. เพื่อผลิตบุคลากรในวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ไปทำหน้าที่พัฒนาการเรียนรู้และการจัดการศึกษาในท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการของการวิจัยและประเมินผลเป็นเครื่องมือ
     3. เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าและเผยแพร่การใช่เทคโนโลยีเพื่อการวิจัยและประเมินผลการศึกษา


- คลิกเพื่อดูโครงสร้างหลักสูตร - คลิกเพื่อดูโครงสร้างหลักสูตร

< ก่อนหน้า
Who's Online
ขณะนี้มี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ความนิยม
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-3453-4017,0-3463-3227-30 ต่อ 227