หน้าหลัก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประวัติสำนักงานบัณฑิต
ระเบียบ ข้อบังคับ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สาขาการบริหารการศึกษา
บุคลากรสำนักงานบัณฑิต
ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั่วไป
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
บริการของเรา
กระดานข่าว ถาม-ตอบ
ดาวน์โหลด (Intranet)
ตารางเรียน/ปฏิทิน
แบบฟอร์ม/คำร้อง/รายชื่อ
เอกสารเผยแพร่
ภาพกิจกรรม
งานประกันคุณภาพภายใน
เว็บ Blog ดุษฎีบัณฑิต
สืบค้นวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ นศ./อาจารย์
Digital Collection
ฐานข้อมูลงานวิจัย สวทช.
วิทยานิพนธ์ไทย
มรภ.กาญจนบุรี
ม.เทคโนฯสุรนารี
ม.รามคำแหง
ม.ขอนแก่น
มรภ.กาญจนบุรี
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
กระจายข่าวสาร
หน้าหลัก arrow หลักสูตรบัณฑิตศึกษา arrow ป.โท (สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)

ป.โท (สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย S.B.   
Image
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา


ชื่อหลักสูตร
     หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
    Master's Degree Program of Arts in Social Sciences for Development

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม      : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)
                Master of Arts (Social Sciences for Development)
ชื่อย่อ       : ศศ.ม. (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา)
                M.A.  (Social Sciences for Development)


ความเป็นมา
     มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีภารกิจหลักในการให้การศึกษาทางวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง รวมทั้งทำการวิจัย และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ซึ่งภารกิจดังกล่าวนี้มีจุดประสงค์สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2541 – 2544) ในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อศักยภาพของชุมชนในการพัฒนา และหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้วิเคราะห์สภาพการดังกล่าวแล้ว พบว่า สภาพที่ไม่พึงปรารถนานี้มีสาเหตุสำคัญมาจากปัญหาความอ่อนแอขององค์กรในท้องถิ่น คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ไม่สอดคล้องกับกระแสความเปลี่ยนแปลงการพัฒนาสังคม และการขาดสมดุลขิงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อต่อการพัฒนา ปัญหาเหล่านี้จะสามารถทำให้ความรุนแรงลดลงหรือกำจัดให้หมดสิ้นไปได้ด้วยวิธีการบริหารจัดการของบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์ที่เหมาะสมจะร่วมช่วยกันวิเคราะห์และแก้ไขสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาของท้องถิ่น

     มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีตระหนักถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงได้ทำการสำรวจความต้องการของผู้บริหารองค์กรระดับต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรี พบว่ามีผู้ประสงค์จะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพของการบริหารและการพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาของสังคมในยุคโลกาภิวัตน์นี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งสอดคล้องกับศักยภาพของมหาวิทยาลัยใ นการที่จะจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมีปรัชญาหลักของหลักสูตรในการมุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะทางสังคมศาสตร์ อย่างลึกซึ้งและกว้างขวางทั้งในระดับท้องถิ่นสากลควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ที่จะนำความรู้ความสามารถทางสังคมศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สิ่งแวดล้อม และศักยภาพขององค์กรสังคมในท้องถิ่นให้สามารถพัฒนาได้อย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน

     เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ท้องถิ่นต้องการพัฒนาศักยถาพของบุคคลให้สูงขึ้น ดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จึงเสนอขออนุมัติการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ซึ่งสภาประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบการขอเปิดสอนในระดับมหาวิทยาลัย โดยให้ใช้หลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ และได้รับการรับรองคุณวุฒิปริญญา รวมทั้งการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู ตามลำดับเรียบร้อยแล้ว


วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้
   1.1 มีทักษะ ทัศนคติ และแนวคิดทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ในการค้นคว้าหาวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีดุลยภาพ
   1.2 สามารถพัฒนาตนเองด้านภาวะความเป็นผู้นำ ด้านการปรับตัว ให้อยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ สามารถประสานงานกับบุคคล กลุ่ม และองค์กรต่าง ๆ ในท้องถิ่นให้ร่วมมือกันพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   1.3 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และศักยภาพขององค์กรสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   1.4 มีความรู้สหวิทยาการจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน บริหารงานและพัฒนาท้องถิ่น  สังคม  และประเทศชาติได้อย่างเหมาะสม

2. เพื่อสนองความต้องการของบุคลากร และผู้บริหารองค์กรในท้องถิ่น ในการเพิ่มพูนศักยภาพและวิทยฐานะให้สูงขึ้นตามการพัฒนาของประเทศ

3. เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้มีบทบาทและทำหน้าที่ในการส่งเสริมและบริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม ด้วยการวิจัยเพื่อการพัฒนา รวมทั้งพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาให้แก่ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ


- คลิกเพื่อดูโครงสร้างหลักสูตร - คลิกเพื่อดูโครงสร้างหลักสูตร 

     - ข้อมูลพื้นฐานหลักสูตร
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-3453-4017,0-3463-3227-30 ต่อ 227