หน้าหลัก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ประวัติสำนักงานบัณฑิต
ระเบียบ ข้อบังคับ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
สาขาการบริหารการศึกษา
บุคลากรสำนักงานบัณฑิต
ข่าวทั้งหมด
ข่าวทั่วไป
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า
บริการของเรา
กระดานข่าว ถาม-ตอบ
ดาวน์โหลด (Intranet)
ตารางเรียน/ปฏิทิน
แบบฟอร์ม/คำร้อง/รายชื่อ
เอกสารเผยแพร่
ภาพกิจกรรม
งานประกันคุณภาพภายใน
เว็บ Blog ดุษฎีบัณฑิต
สืบค้นวิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์ นศ./อาจารย์
Digital Collection
ฐานข้อมูลงานวิจัย สวทช.
วิทยานิพนธ์ไทย
มรภ.กาญจนบุรี
ม.เทคโนฯสุรนารี
ม.รามคำแหง
ม.ขอนแก่น
มรภ.กาญจนบุรี
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
กระจายข่าวสาร
หน้าหลัก

ป.บัณฑิต (สาขาวิชาชีพครู) PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย S.B.   
Image
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี


ชื่อหลักสูตร
     ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
     Graduate Diploma Program in Teaching Profession

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม      : ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู
                Graduate Diploma in Teaching Profession
ชื่อย่อ       : ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
                Grad.Dip (Teaching Profession)

ความเป็นมา
     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้กำหนดให้กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ  เป็นฉบับแรกของประเทศ  ซึ่งก็คือพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2542 เพื่อปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ปลุกจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระะบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยในวิทยาการต่างๆ เร่งรัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประเทศ   จึงได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาวิชาชีพครูและการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ เพื่อให้เป็นวิชาชีพครูชั้นสูงอย่างแท้จริง ดังที่ระบุไว้ใน หมวด 7 เรื่อง ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งปฏิรูปวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพครูชั้นสูง สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญ อันจะส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการศึกษาของชาติ  โดยกำหนดให้มีระบบ  กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ครูในยุคต่อไปนี้จึงจะต้องเป็นครูที่มีคุณภาพตามารตรฐานวิชาชีพครูที่จะเป็นกำลังสำคัญในการปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพ  สามารถแข่งขันได้กับโลกภายนอก และทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก การผลิตครูจะต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาแต่ละระดับ ครูจะต้องมีความรู้ลึกซึ้งในเนื้อหาวิชาการอย่างดี สามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับท้องถิ่นและสภาพแวดล้อม มีศรัทธาต่อวิชาชีพครู  มีจิตวิญญาณในความเป็นครูและต้องการที่จะประกอบวิชาชีพครู เพื่อให้เป็นครูที่มีความสามารถพัฒนาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เช่น การปรับหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี  หรือหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตศึกษาเพื่อยกคุณภาพและมาตรฐานให้เป็นครูผู้ปฏิรูปการศึกษา

     จากแนวความคิดดังกล่าวสถาบันราชภัฎกาญจนบุรีได้เสนอโครงการเพื่อเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาที่จะเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการผลิตครูยุคใหม่ขึ้นก็คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูสาขาวิชาการศึกษา สถาบันราชภัฎ พุทธศักราช 2539 ฉบับประปรุง  พ.ศ.2543 ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ที่มีศรัทธาและประสงค์จะประกอบวิชาชีพครูมาศึกษาต่ออีก  1 ปี การเปิดสอนตามหลักสูตรนี้จะทำให้สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มีความรู้ด้านวิชาการและมีศรัทธาต่อวิชาชีพครูมาเรียน จึงคาดว่าผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะเป็นครูยุคใหม่ที่มีคุณภาพตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542


วัตถุประสงค์
     1. เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้ารับการศึกษา มีความรู้ คุณธรรม ความสามารถและทักษะในการประกอบวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
    2. เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้ารับการศึกษาแสวงหาความรู้ จัดการความรู้ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ
    3. เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถบูรณาการองค์ความรู้จากท้องถิ่นไปใช้ในการเรียนการสอน

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
Who's Online
ขณะนี้มี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
ความนิยม
สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทรศัพท์/โทรสาร 0-3453-4017,0-3463-3227-30 ต่อ 227