Faculty of Management Sciences

jQuery Mobile

Menu


  เรื่อง บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ระหว่างเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2557

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ระหว่างเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2557

สาขาวิชาการจัดการ

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล (ผู้วิจัย)

ชื่อเรื่อง

1.

นางสาวเกศลิน รัตนชัย

 

การตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ((บทคัดย่อ))  

2.

นายรัฐศาสตร์ กีทีประกูล

 

คุณภาพส่วนประสมการตลาดบริการของธนาคารออมสิน จังหวัดกาญจนบุรี ((บทคัดย่อ))

3.

นายวัลลภ รักกาญจนันท์

 

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรจากอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดของข้าราชการฝ่ายตุลาการในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  ((บทคัดย่อ))                

 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล (ผู้วิจัย)

ชื่อเรื่อง

1.

Miss Liu Jing

การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ((บทคัดย่อ))  

2.

Miss Meng Shu Juan

บทบาทของผู้บริหารในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ภาคกลาง สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  ((บทคัดย่อ))

3.

นางเดือนเพ็ญ  บุญใหญ่เอก

การบริหารจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ((บทคัดย่อ))

4.

นางทิพย์วรินทร์ ภัทธาธรดิษกุล

การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ((บทคัดย่อ))

5.

นางภรภัทร  อำพันพร

บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการใช้แหล่ง  การเรียนรู้ในชุมชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ((บทคัดย่อ))

6.

นางสาวคนึงนิจ  นาคน้อย

ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับความผูกพันต่อองค์การของผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ((บทคัดย่อ))  

7.

นางสาวฐิติมา  โพธิ์พยัคฆ์

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ((บทคัดย่อ))

8.

นางสาวฑีรณัฐ ทองหลี

การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ((บทคัดย่อ))

9.

นางสาวสมศรี ศรีชาติ

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ((บทคัดย่อ)) 

10.

นางสาวสายน้ำผึ้ง สอาดเอี่ยม

แรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์การของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ((บทคัดย่อ)) 

11.

นางสุชิรา  พิลา

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1  ((บทคัดย่อ))  

12.

นางอาภากรณ์  อาจปักษา

คุณภาพชีวิตการทำงานของครูในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  ((บทคัดย่อ))

13.

นายโกวิทย์ น้อยวิจิตร์

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูตามมาตรฐานวิชาชีพในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 ((บทคัดย่อ))

14.

นายทินกร ชูช่วย

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับการจัดการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ((บทคัดย่อ))      

15.

นายภานุวัฒน์  จันทร์เอี่ยม

บรรยากาศองค์การในโรงเรียนฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร  ((บทคัดย่อ)) 

16.

นายวีรวัฒน์ ชมละม้าย

ประสิทธิภาพกระบวนการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ((บทคัดย่อ))

17.

นายศุภะ ยอดอานนท์

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษากับการประกันคุณภาพตามมาตรฐานด้านการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรี ((บทคัดย่อ)) 

 

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล (ผู้วิจัย)

ชื่อเรื่อง

1.

นางสมบุญ  คงเอียด

 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาขยะ: ศึกษากรณีชุมชนหมู่บ้านชมเดือน 2 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ((บทคัดย่อ))

2.

นางสาวจีรวรรณ หงษ์ทอง

 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของเยาวชนที่มาจากครอบครัวหย่าร้าง: กรณีศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี ((บทคัดย่อ))

ผู้เขียน : admin01 วันที่ :2015-01-30 15:46:05 แก้ไชวันที่ : 2015-02-02 17:26:21