Faculty of Management Sciences

jQuery Mobile

Menu


  เรื่อง บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ระหว่างเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2557

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ระหว่างเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2557

ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารเพื่อการพัฒนาการศึกษา

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล (ผู้วิจัย)

ชื่อเรื่อง

1.

นางสาวพันวนา พัฒนาอุดมสินค้า

รูปแบบกระบวนการบริหารที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ((บทคัดย่อ)) 

 

สาขาวิชาการจัดการ

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล (ผู้วิจัย)

ชื่อเรื่อง

1.

นางธนวรรณ รักอู่

 

การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีของนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2556  ((บทคัดย่อ))

2.

นายสมโภชน์  สุขชาวนา

 

การประเมินผลกระบวนการบริหารความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ((บทคัดย่อ))

 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล (ผู้วิจัย)

ชื่อเรื่อง

1.

Miss Ye Yuan

การศึกษาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ((บทคัดย่อ)) 

2.

นางพรรษา มูลประวัติ

ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ((บทคัดย่อ))

3.

นางสาวศิริบงกช เหรียญทอง

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ((บทคัดย่อ))

4.

นางสุปราณี อุทยานวรรธนะ

การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ((บทคัดย่อ))    

5.

นายภมรพล หงษ์เวียงจันทร์

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับ
พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ((บทคัดย่อ))

 

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล (ผู้วิจัย)

ชื่อเรื่อง

1.

นางศานันท์ฐินี ศิลาดี

 

การพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา เรื่องการใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัยสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ((บทคัดย่อ)) 

2.

นางสาวชลธิชา แพ่งบรรเทา

การประเมินโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ((บทคัดย่อ)) 

3.

นางสาวสุจิตรา ศิริการุณย์

การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยใช้แนวคิด Balanced Scorecard (BSC) ((บทคัดย่อ)) 

4.

นางสุดใจ  พละศักดิ์

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  จังหวัดกาญจนบุรี ((บทคัดย่อ))                

5.

นายพันธุ์ธัช ศรีทิพันธุ์

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านพุทธิพิสัย  โดยใช้รูปแบบฟาเซท กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  สำหรับครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ((บทคัดย่อ)) 

 

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล (ผู้วิจัย)

ชื่อเรื่อง

1.

นายประกอบ ช่วยศรีนวล

รูปแบบการปลูกพืชสมุนไพรในระบบเกษตรอินทรีย์กรณีศึกษา: กลุ่มผู้ปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์ในป่าตะวันตกของจังหวัดกาญจนบุรี ((บทคัดย่อ))

ผู้เขียน : admin01 วันที่ :2015-01-30 15:48:54 แก้ไชวันที่ : 2015-02-03 11:43:06