Faculty of Management Sciences

jQuery Mobile

Menu


  เรื่อง บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ระหว่างเดือน กันยายน-ตุลาคม 2557

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ระหว่างเดือน กันยายน-ตุลาคม 2557

สาขาวิชาการจัดการ

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล (ผู้วิจัย)

ชื่อเรื่อง

1.

นางสาวอรทัย ทวีระวงษ์

 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  ((บทคัดย่อ)) 

2.

นายกฤตภาส ลัยวงศ์

 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานพยาบาลสัตว์ในเขตกรุงเทพมหานคร ((บทคัดย่อ)) 

 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล (ผู้วิจัย)

ชื่อเรื่อง

1.

นางสาวจินตนา  ปานเปีย

พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ((บทคัดย่อ)) 

2.

นางสาวปุณยนุช  ยะสงคราม

ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษาเอกชนขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ((บทคัดย่อ))  

3.

นางสาวยุพิน  กระต่ายทอง

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดราชบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ((บทคัดย่อ)) 

4.

นางสาวรัศมี  ตู้จินดา

การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสิงห์บุรี ((บทคัดย่อ)) 

5.

นางสาววรนุช สุขแก่น

คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของผู้บริหาร สถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ((บทคัดย่อ)) 

6.

นางสาวอโนทัย คำอาจ

ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูกับความผูกพันต่อองค์กรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ((บทคัดย่อ)) 

7.

นางสาวอรทัย บุญเส็ง

สุขภาพองค์การในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมัธยมศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ((บทคัดย่อ))

8.

นายธงชัย เจนโกศล

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพตามความคิดเห็นของครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ((บทคัดย่อ)) 

9.

นายวัชระ สถิตพงศ์พิพัฒน์

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ((บทคัดย่อ)) 

10.

นายสุธี บูรณะแพทย์

สมรรถนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ((บทคัดย่อ))

11.

นายอุเทน  ผาภุมมา

บทบาทของผู้บริหารในการบริหารงานโรงเรียนดีประจำตำบลตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3  ((บทคัดย่อ))

 

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล (ผู้วิจัย)

ชื่อเรื่อง

1.

นางสาวณัฐธยาน์ นำพา

การวิเคราะห์ความอยู่รอด: การศึกษาการออกกลางคันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ((บทคัดย่อ)) 

 

สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล (ผู้วิจัย)

ชื่อเรื่อง

1.

นางจิตรบรรจง  เชียงทอง

 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้ารับบริการตรวจมะเร็ง
ปากมดลูกของสตรี อายุ 30-60 ปี ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอ
ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ((บทคัดย่อ))  

2.

นางเอกอร จิตต์น่วม

 

การใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อลดจำนวนประชากรกลุ่มเสี่ยง โรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน: ศึกษากรณี ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ((บทคัดย่อ)) 

ผู้เขียน : admin01 วันที่ :2015-01-30 15:50:53 แก้ไชวันที่ : 2015-02-03 11:55:41