Faculty of Management Sciences

jQuery Mobile

Menu


  เรื่อง บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2557

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2557

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล (ผู้วิจัย)

ชื่อเรื่อง

1.

นางสาวสุมาลี ท่าฉลาด

ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี ((บทคัดย่อ))

2.

นายธงชัย  นนทสันต์

การบริหารงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ((บทคัดย่อ)) 

3.

นายปภาณ  โอนอ่อนปภากุล

การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารในสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ((บทคัดย่อ))

 

สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล (ผู้วิจัย)

ชื่อเรื่อง

1.

นางวรัลดา หนูรุ่น

 

การวิจัยและพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ((บทคัดย่อ))                

ผู้เขียน : admin01 วันที่ :2015-01-30 15:52:00 แก้ไชวันที่ : 2017-09-17 21:03:15