Faculty of Management Sciences

jQuery Mobile

Menu


  เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพ
administrator/upload/images/1881-0140.jpg
 

  
 
 

              ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีภารกิจจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมอบหมายให้สำนักงานบัณฑิตศึกษาเป็นหน่วยงานที่ประสานงานการจัดการเรียนการสอน โดยร่วมมือกับคณะต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้การพัฒนาหน่วยงานมีประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการทั่วไป และการเพิ่มศักยภาพ ในการประสานการจัดการเรียนการสอน เป็นสิ่งที่จำเป็นเร่งด้วนที่จะต้องพัฒนาให้หน่วยงานมีคุณภาพ ในทุก ๆ ด้าน ดังนั้น การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และแผนพัฒนาสำนักงานบัณฑิตศึกษา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) และการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจึงเป็นสิ่งสำคัญ อีกทั้งยังเป็นการวางแผนทีมีการกำหนดวิสัยทัศน์ กำหนดเป้าหมายระยะยาวที่แน่ชัด มีการวิเคราะห์อนาคต และการปฏิบัติการเชิงรุกระบบการทำงานที่คล่องตัวดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูง

ผู้เขียน : admin01 วันที่ :2017-09-17 20:59:45 แก้ไชวันที่ : 2017-09-17 21:35:46