Faculty of Management Sciences

jQuery Mobile

Menu


  เรื่อง ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2561 http://

ขั้นตอนการสมัคร (สมัครด้วยตนเองที่ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา ชั้น 3)

1.  กรอกใบสมัคร (ใบสีเหลือง)  +  ติดรูปถ่าย 1 รูป ใบสมัคร

2.  เขียนชื่อ – สกุล และสาขาที่สมัคร  +  ติดรูปถ่าย 2 รูป  ลงในบัตรประจำตัวผู้สมัคร

3.  เตรียมเอกสาร  ดังนี้    สำเนาเอกสาร 3 ชุด

                    -  ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)

                    -  ใบปริญญาบัตร  / ใบรับรองคุณวุฒิ (กรณียังไม่ได้รับปริญญา)

                    -  สำเนาทะเบียนบ้าน

                    -  สำเนาประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ

4.  ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบหลักฐานการสมัคร

5.  ลงชื่อในแฟ้ม “บัญชีรายชื่อผู้สมัคร”

6.  ชำระค่าสมัคร 300 บาท ที่อาคาร 9 ชั้น 1 ฝ่ายงานการเงิน

หมายเหตุ  ปิดรับสมัครวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561  เวลา 15.30 น.

ผู้เขียน : admin01 วันที่ :2018-02-07 09:39:41 แก้ไชวันที่ : 2018-02-07 10:00:13